Om Kilanda

Om Kilanda

Kilanda Betong AB är familjeföretag som ligger mellan Kungälv och Alingsås. På samma plats som vi ligger idag, startade 1923 Johan Augustsson med att bryta torv. I samband med framväxten av egnahemsrörelsen i Sverige på 30-talet, insåg Johans son Arvid behovet av betong och började med tillverkning av betongvaror. Så småningom kom även Arvids söner Rune och Leif med i företaget och drev Kilanda Cementgjuteri ända fram till 1997. 2015 renodlade Kilanda cementgjuteri sina verksamheter och bildade Kilanda Betong samt Kilanda betongbygg.

Affärsidé

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi byggsystem med betong som bas och tillverkar prefabricerade systemlösningar i betong för industribyggnader, kontor, bostäder stödmurar etc.

Vision

Kilanda Betong har som vision att vara med och medverka till ett byggande för ett hållbart samhälle.

Ledningens ansvar

Högsta ledningen ansvarar för att skapa en miljö där personalen engageras och där ett ledningssystem kan fungera på ett verkningsfullt sätt. Som grund för sin roll har ledningen följande ansvar:

Att planera:

 • upprätta organisationens kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- respektive brandskyddspolicy samt mål
 • Säkerställa kundfokusering i organisationen
 • Säkerställa en bra säkerhetskultur genom riskbedömning och upprättande av rutiner
 • Säkerställa att lämpliga processer införs, underhålls och regelbundet granskas enligt årshjul

Att genomföra

Säkerställa nödvändig utbildning och kompetens hos berörd personal.

Att mäta, analysera och vidta åtgärder

Jämföra uppnådda resultat gentemot kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy samt mål.

Analysera data

Besluta om förbättringsåtgärder.

KVALITÉTS POLICY

Kilanda Betong ska förvalta kundernas förtroende genom att leverera tjänster enligt fastställda och överenskomna krav. Företagets utförda tjänster ska kännetecknas av ett välgjort arbete med en inriktning att ständigt bli bättre. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Alla som arbetar på Kilanda Betong AB ska:

 • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar som berör vår verksamhet
 • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt
 • Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet
  Ge ett gott intryck och inge förtroende
 • Genomföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra rutiner

Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument.

MILJÖPOLICY

 • Kilanda Betong AB skall i sitt arbete med att utveckla, tillverka, leverera betong och Prefab produkter verka för ett systematiskt och målmedvetet arbete med miljöförbättringar.
 • Våra medarbetare skall med ökad kunskap och förståelse delta i arbetsuppgifterna på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt samt verka för andan i den egna policyn även följs av företagets leverantörer. Medarbetarnas kunskap, känsla och förnuft skall vara ledstjärnor.
 • Vi skall använda bästa möjliga teknik utifrån våra befintliga resurser, arbeta för att minska vår miljöpåverkan.
 • Vi skall hushålla med råvaror och energi samt undvika spill och föroreningar.
 • Vi skall följa de lagar som finns inom miljöområdet.